ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50360000-3558

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.แสงจันทร์ จอโหร่ โทร 0 2427 7459

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีทักษะว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด 2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองสนใจในการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กานักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 1.ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 813 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 2.ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :รร.วัดนางนอง (พิพัฒน์) รร.วัดมงคลวราราม และ รร.วัดมงคลวราราม ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ เนื่องจากหนังสือสั่งการสำนักการศึกษาให้ชะลอหรือยกเลิก และสำนักงบประมาณไม่ให้ดำเนินการก่อหนี้หรือใช้จ่ายงบประมาณโครงการนี้ได้อีกต่อไป จึงมีโรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางโรงเรียนต้องงดจัดกิจกรรม

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักงบประมาณปรับลดวงเงินงบประมาณและไม่ให้ดำเนินการใด ๆ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการได้ 8 รร.อีก 3 รร.ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) และผลกระทบกับงบประมาณ เกี่ยวกับรายได้กรุงเทพมหานคร ที่ต้องปรับลดวงเงิน

** อุปสรรคของโครงการ :รายได้กรุงเทพมหานครมีผลกระทบกับงบประมาณ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-27)

70.00

27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือหารือสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินโครงการว่ายน้ำฯ (ไม่ยกเลิกจัดกิจกรรม)

** ปัญหาของโครงการ :หากไม่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการ ก็จำเป็นต้องยกเลิก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-30)

70.00

2020-5-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ มี 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการตอนเปิดเทอมได้หรือไม่ แม้ทางสำนักการศึกษา มีแนวทางให้งดและยกเลิกโครงการนี้ แต่เขตเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน จึงจะทำเรื่องขอหารือต่อสำนักการศึกษาเพื่อขอดำเนินการต่อในช่วงเปิดเทอมหากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว หากสามารถดำเนินการต่อได้ จะขอยกเว้นสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้เขตสามารถก่อหนี้สำหรับโครงการนี้

** ปัญหาของโครงการ :ในช่วงเวลานี้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะปิดเทอม และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และถ้าสระว่ายน้ำยังไม่ได้รับการผ่อนคลายให้เปิดบริการได้ ก็ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประเมินสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)ว่าจะคลี่คลายเมื่อไร ซึ่งกำหนดการเดิมจะดำเนินการเปิดเทอม ซึ่งเลื่อนเปิดเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างสอบถามทางโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ รร.วัดนาคนิมิตร รร.วัดมงคลวราราม และรร.วัดนางนอง (พิพัฒน์) ที่กำหนดจัดกิจกรรมเมื่อเปิดเทอมแล้ว ว่ายืนยันจะจัดกิจกรรมตามโครงการหรือจะยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :การจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-31)

70.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 8 โรงเรียน เหลืออีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนางนอง โรงเรียนวัดมงคลวรารามและโรงเรียนวัดนาคนิมิตร ซึ่งกำหนดดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการเมื่อเปิดเทอมได้หรือไม่ จึงชะลอการจัดซื้อชุดว่ายน้ำออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-28)

65.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณค่าชุดว่ายน้ำ ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ ครูสอนว่ายน้ำและอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ (สระว่ายน้ำเอกชนตามที่จ่ายจริง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียน 8 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน และจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ,ครูสอนว่ายน้ำ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ดำเนินการตามวันที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-29)

50.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียน 8 โรงเรียน วางแผนจัดกิจกรรมว่ายน้ำ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน และจ้างเหมาบริการสระว่ายน้ำ,ครูสอนว่ายน้ำ และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และดำเนินการตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-30)

30.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมพานักเรียนไปว่ายน้ำ โดยประสานสระว่ายน้ำเพื่อจัดครูสอนว่ายน้ำ จัดทำตารางฝึกว่ายน้ำตามหลักสูตร จัดหารถรับ-ส่ง จัดซื้อชุดว่ายน้ำ และดำเนินการพานักเรียนไปว่ายน้ำตามที่กำหนด และโรงเรียนที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2562 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมและดำเนินการตามกำหนด
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3558

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3558

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1063

ตัวชี้วัด : (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **