ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50360000-3564

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน พระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็งถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบและสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และชนะใจของคู่แข่งขัน และเช่นเดียวกันชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัดโดยฝึกฝนเยาวชน ให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างสม่ำเสมอ

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมอบายมุข 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ จัดส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 7,945 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 7,945 คน ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จำนวน 130 คน 2.ด้านคุณภาพ นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทองมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-30)

5.00

30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักการศึกษาได้แจ้งแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ยกเลิกการโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :การจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การจัดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-30)

5.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ และอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดว่าจะยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-03-31)

5.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่มีการประชุมหารือ คาดว่าอาจจะชะลอการดำเนินการออกไป หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ( COVID-19) การปิดเทอมเร็วขึ้น และยังไม่ทราบว่าจะกำหนดเปิดเทอม วันที่ 18 พ.ค. 2563 ได้หรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-28)

5.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขต เพื่อกำหนดรูปแบบการแข่งขันฯและกำหนดวันแข่งขันกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-31)

5.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขต เพื่อกำหนดรูปแบบการแข่งขันฯและกำหนดวันแข่งขันกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-30)

5.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสำนักการศึกษานัดหมายประชุมคณะกรรมการกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสำนักการศึกษากำหนดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อรับทราบรายละเอียดการจัดแข่ง ขัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขต เพื่อกำหนดรูปแบบการแข่งขันฯ และกำหนดวันแข่งขันกีฬา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รวบรวมเอกสาร ใบสมัครของกีฬาประเภทต่างๆ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำหนังสือเชิญประธานและผู้ร่วมงาน ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับเขต ประเภทกรีฑา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กีฬา และประสานหน่วยงานต่าง ๆ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ส่งรายชื่อตัวแทนนักกีฬาให้ประธานกลุ่มเขต และสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาเสนอผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการเบิกจ่ายฎีกา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3564

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3564

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1063

ตัวชี้วัด : (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **