ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 50360000-3578

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายฉัตรชัย ธนาวิศิษฐกุล โทร 5256

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-------------------/-----------------------

50360100/50360100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

------------------/-----------------------

เป้าหมายของโครงการ

----------------------/-------------------

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/08/2563 : ดำเนินการฝึกซ้อมหนีไฟของสำนักงานเขตจอมทอง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และดำเนินการฝึกซ้อมหนีไฟร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 แห่ง รวมทั้งหมด 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-----------------/------------------

** อุปสรรคของโครงการ :-----------------/------------------

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/07/2563 : ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :----------------/------------

** อุปสรรคของโครงการ :----------------/------------

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : ฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-------------/------------

** อุปสรรคของโครงการ :-------------/------------

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/05/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทำให้เลื่อนการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไป

** ปัญหาของโครงการ :---------------/-----------------

** อุปสรรคของโครงการ :-------------------/-----------------

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/04/2563 : เลื่อนกิจกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค covid-19

** ปัญหาของโครงการ :---------------------------/-------------------------

** อุปสรรคของโครงการ :---------------------------/-------------------------

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ปัจจุบันการฝึกซ้อมหนีไฟของหน่วยงานอื่นถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :-----------------------/---------------------

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :--------------------/---------------------

** อุปสรรคของโครงการ :---------------------/------------------

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :------------------/------------------

** อุปสรรคของโครงการ :-------------------/---------------

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างรอรอบการดำเนินการฝึกซ้อมหนีไฟของหน่วยงานต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :----------------------/---------------------

** อุปสรรคของโครงการ :--------------------/-----------------------

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : ดำเนินการฝึกซ้อมหนีไฟ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยบาลบางมด ,โรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล ,อาคาร GFPT และคอนโดลุมพินี สุขสวัสดิ์

** ปัญหาของโครงการ :--------------------/-----------------

** อุปสรรคของโครงการ :-------------------/---------------------

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :------------------------/-----------------

** อุปสรรคของโครงการ :-------------------/--------------------

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานงาน เชิญวิทยากร ประสานสถานที่ฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู็บริหารทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3578

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3578

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1056

ตัวชี้วัด : (เจรจา9) จำนวนแห่งในการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **