ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50360000-3628

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สถานภาพการเป็นครู ย่อมให้ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ในปีหนึ่ง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล เนื่องจากกรณีบรรจุใหม่ กรณีแต่งตั้งโยกย้าย และลาออก ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูเป็นไปในแนวทางหรือทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการประชุมร่วมกัน เพื่อรับทราบนโยบายและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ข้าราชการครูได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3. เพื่อให้ข้าราชการครูได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน จำนวน 373 คน 1.ด้านคุณภาพ 1.1 ข้าราชการครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 1.2 ข้าราชการครูสามารถนำนโยบายด้านการศึกษา และความรู้ใหม่ ๆ ไปใช้ในการสอนนักเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-30)

5.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมตามที่วางแผน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3628

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3628

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1098

ตัวชี้วัด : ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **