ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50360000-3630

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือ และยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการกำกับควบคุม ดูแล ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ หรือผู้นำหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือยุวกาชาด เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือเขตจอมทอง และสำนักงานคณะกรรมการยุวกาชาดเขตจอมทอง จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น โดยได้รับเงินงบประมาณจากสำนักการศึกษาให้เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักการศึกษาร่วมดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสภากาชาดไทยกำหนด

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ 3. เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ 1.1 คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 80 คน 1.2 นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการฝึกอบรม รวม 40 หมู่ ๆ ละ 8 คน จำนวน 320 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน 2 ด้านคุณภาพ 2.1 ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือได้ 2.2 เป็นการเพิ่มจำนวนนายหมู่ลูกเสือ - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และทดแทนนายหมู่ลูกเสือ – หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่จบการศึกษาไปแล้ว 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ – ยุวกาชาดของสถานศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดวันและดำเนินการจองสถานที่ฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการลูกเสือ – ยุวกาชาดเขตจอมทองประชุมปรึกษาหารือกำหนดแผนการดำเนินงาน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม กำหนดวิทยากร และกำหนดผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 หมู่ ๆ ละ 8 คน รวม 320 คน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3630

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3630

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1098

ตัวชี้วัด : ร้อยละจุดเสี่ยงภัยหน้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **