ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดกวดขันการทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขะในที่สาธารณะของสำนักงานเขต : 50370000-3205

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพงศ์พัฒฐ์ จอมพงษ์สกุล โทร.5383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของทุกปัญหา อันเนื่องมาจากความเจริญในทุกด้านอย่างรวดเร็ว มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคทันสมัยที่เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจให้คนจากชนบทต้องการอพยพเข้ามาหางานทำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ทำให้กรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังขาดจิตสำนึกในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สถานที่พักอาศัยกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ไม่มีระเบียบแบบแผน บุกรุกที่สาธารณะยึดเป็นที่พักอาศัย ทิ้งขยะหรือเศษสิ่งของเหลือใช้ไม่เป็นที่ ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารจัดการให้หมดไป และปัญหาเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ฝ่ายเทศกิจ เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นของการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50370900/50370900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงมีจิตสำนึกที่จะดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - เพื่อลดจำนวนผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 - เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยรวมมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

- ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - พื้นที่โดยรวมของกรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดงจำนวน 2 จุดและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาความสะอาดฯเดือนละ 2 ครั้ง -ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะในระดับมาก ร้อยละ 97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-23)

92.00

23/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารธะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุดและดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ่้านเมืองเดือนละ 2 ครั้ง -ในสาวนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดทิ้งจับปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่้มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-27)

83.00

27/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอยหมายให้จนท.เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2จุดและดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประาชนด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณธอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุดและดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านความสะอาดและตวามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธาณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-24)

66.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการจัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเดือนละ 2 ครั้ง-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-27)

58.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้เอยของบ้านเมืองเดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-22)

50.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกหิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันฦธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้สนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อบของบ้านเมือง เดือนละ 2 ครั้ง - ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับในพื้นที่สาธารณะ อยฅู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-23)

42.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอยหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด -ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษษความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเดือนละ 2 ครั้ง-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันทิ้งจับปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-24)

33.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏฺบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด-ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงต์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้จนท.ปฏิบัติหน้าที่ประจุดทิ้งจับปรับในมราสาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด และดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประสาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-24)

16.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดทิ้งจับปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ พื้นที่เขตดินแดง จำนรวน 2 จุด เและดำเนินประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาความสะอาดฯ เดือนละ 2 ครั้ง -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันทิ้งจับปรับในพื้นที่สาธาณณะ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่แหล่งชุมชน และกำหนดจุดทิ้ง-จับทิ้งขยะในที่สาธารณะ และแผนกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่แหล่งชุมชน และกำหนดจุดทิ้ง-จับทิ้งขยะในที่สาธารณะ และแผนกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำดำเนินการจัดทำโครงการฯ และคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามจุดทิ้ง-จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 2 จุด พร้อมรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
:80%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3205

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3205

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0917

ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับใของสำนักงานเขต - จำนวนจุดกวดขันผู้ทิ้งจับ-ปรับ (ผลผลิต) - จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
97.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **