ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง (ฝ่ายทะเบียน) : 50370000-3222

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพิชญลักษณ์ สวยรูป โทร. 5359

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ และทุ่มเท เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

50370200/50370200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจสูงสุด (เช่น เปิดให้บริการโดยไม่พักเที่ยง เป็นต้น) 2. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาการให้บริการงานทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง (โดยนำระบบ Lean เข้ามาปรับลดขั้นตอนจาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ในการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล และแก้ไขทะเบียนบ้านในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ) 3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียน ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง 2. สำนักงานเขตดินแดงเป็นองค์กรที่ให้บริการ โดยมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน เดือนกันยายน 2563 จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-28)

25.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มารับบริการงานทะเบียน จำนวน 120 ราย ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการงานทะเบียน มีความพึงพอใจต่องานทะเบียนในระดับมาก ถึงมากที่สุด จำนวน 119 ราย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น 99.17 เปอร์เซ็นต์/โดยได้ดำเนินกิจกรรมให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจ ได้แก่ ให้บริการโดยไม่พักเที่ยง นำระบบ Lean มาปรับลดขั้นตอนการทำงาน จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน ตามโครงการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล แก้ไขรายการในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดทะเบียนด่วนออนไลน์ ให้บริการ FastTrack แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เป็นต้น พร้อมให้บริการต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3222

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3222

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0913

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 2 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **