ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50370000-3231

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุพดี เผือกรอด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัย สะดวกสบายมากขึ้นทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงทำให้ร่างกายอ่อนแอและเกิดเจ็บป่วย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงานและกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าประชาชนได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวลงได้ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตดินแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขึ้นเป็นประจำทุกปี และจัดหาพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเห็นว่าการเต้น แอโรบิก และการรำไทเก็ก เป็นวิธีการออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจให้เกิดความตระหนักและตื่นตัว เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี

50371000/50371000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง โดยการออกกำลังกายเต้น แอโรบิกและ รำไทเก็ก 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีโอกาสได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานของกลุ่มประชาคม 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. จัดหาวิทยากรนำเต้นกิจกรรมแอโรบิก จำนวน 10 แห่ง เวลา 18.00 – 19.00 น. 2. จัดหาวิทยากรนำกิจกรรมรำไทเก็ก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ - ลานกีฬาแฟลต 51- 53 เคหะชุมชนดินแดง ๒ เวลา 17.00 - 18.00 น. - ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เวลา 10.00 – 11.00 น.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้ 1. สอนเต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 18.00 – 19.00 น. 1. ลานกีฬาแฟลต 58 เคหะชุมชนดินแดง 2 2. โรงเรียนกอบวิทยา 3. ลานอเนกประสงค์ แฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 4. ลานกีฬาแฟลต 22-24 เคหะชุมชนห้วยขวาง 5. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3 6. ศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 7. ลานกีฬา สน.สุทธิสาร 8. ลานกีฬาแฟลต 5 เคหะชุมชนดินแดง 1 9. ลานกีฬาแฟลต 3-5 เคหะชุมชนห้วยขวาง 10. ลานกีฬาแฟลต 15-16 เคหะชุมชนห้วยขวาง 2. รำไทเก็ก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1. ลานกีฬาแฟลต 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2 เวลา 17.00 – 18.00น. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง (ชมรมผู้สูงอายุ) เวลา 10.00- 11.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 :ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้ 1. สอนเต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 18.00 – 19.00 น. 1. ลานกีฬาแฟลต 58 เคหะชุมชนดินแดง 2 2. โรงเรียนกอบวิทยา 3. ลานอเนกประสงค์ แฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 4. ลานกีฬาแฟลต 22-24 เคหะชุมชนห้วยขวาง 5. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3 6. ศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 7. ลานกีฬา สน.สุทธิสาร 8. ลานกีฬาแฟลต 5 เคหะชุมชนดินแดง 1 9. ลานกีฬาแฟลต 3-5 เคหะชุมชนห้วยขวาง 10. ลานกีฬาแฟลต 15-16 เคหะชุมชนห้วยขวาง 2. รำไทเก็ก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1. ลานกีฬาแฟลต 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2 เวลา 17.00 – 18.00น. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง (ชมรมผู้สูงอายุ) เวลา 10.00- 11.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้ 1. สอนเต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 18.00 – 19.00 น. 1. ลานกีฬาแฟลต 58 เคหะชุมชนดินแดง 2 2. โรงเรียนกอบวิทยา 3. ลานอเนกประสงค์ แฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 4. ลานกีฬาแฟลต 22-24 เคหะชุมชนห้วยขวาง 5. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3 6. ศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 7. ลานกีฬา สน.สุทธิสาร 8. ลานกีฬาแฟลต 5 เคหะชุมชนดินแดง 1 9. ลานกีฬาแฟลต 3-5 เคหะชุมชนห้วยขวาง 10. ลานกีฬาแฟลต 15-16 เคหะชุมชนห้วยขวาง 2. รำไทเก็ก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1. ลานกีฬาแฟลต 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2 เวลา 17.00 – 18.00น. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง (ชมรมผู้สูงอายุ) เวลา 10.00- 11.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : ขอชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : งดจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า2019 (COVID-19) และปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-29)

60.00

29/3/2563 : ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้ 1. สอนเต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 18.00 – 19.00 น. 1. ลานกีฬาแฟลต 58 เคหะชุมชนดินแดง 2 2. โรงเรียนกอบวิทยา 3. ลานอเนกประสงค์ แฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 4. ลานกีฬาแฟลต 22-24 เคหะชุมชนห้วยขวาง 5. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3 6. ศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 7. ลานกีฬา สน.สุทธิสาร 8. ลานกีฬาแฟลต 5 เคหะชุมชนดินแดง 1 9. ลานกีฬาแฟลต 3-5 เคหะชุมชนห้วยขวาง 10. ลานกีฬาแฟลต 15-16 เคหะชุมชนห้วยขวาง 2. รำไทเก็ก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1. ลานกีฬาแฟลต 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2 เวลา 17.00 – 18.00น. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง (ชมรมผู้สูงอายุ) เวลา 10.00- 11.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้ 1. สอนเต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 18.00 – 19.00 น. 1. ลานกีฬาแฟลต 58 เคหะชุมชนดินแดง 2 2. โรงเรียนกอบวิทยา 3. ลานอเนกประสงค์ แฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 4. ลานกีฬาแฟลต 22-24 เคหะชุมชนห้วยขวาง 5. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3 6. ศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 7. ลานกีฬา สน.สุทธิสาร 8. ลานกีฬาแฟลต 5 เคหะชุมชนดินแดง 1 9. ลานกีฬาแฟลต 3-5 เคหะชุมชนห้วยขวาง 10. ลานกีฬาแฟลต 15-16 เคหะชุมชนห้วยขวาง 2. รำไทเก็ก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1. ลานกีฬาแฟลต 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2 เวลา 17.00 – 18.00น. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง (ชมรมผู้สูงอายุ) เวลา 10.00- 11.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้ 1. สอนเต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 18.00 – 19.00 น. 1. ลานกีฬาแฟลต 58 เคหะชุมชนดินแดง 2 2. โรงเรียนกอบวิทยา 3. ลานอเนกประสงค์ แฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 4. ลานกีฬาแฟลต 22-24 เคหะชุมชนห้วยขวาง 5. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3 6. ศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 7. ลานกีฬา สน.สุทธิสาร 8. ลานกีฬาแฟลต 5 เคหะชุมชนดินแดง 1 9. ลานกีฬาแฟลต 3-5 เคหะชุมชนห้วยขวาง 10. ลานกีฬาแฟลต 15-16 เคหะชุมชนห้วยขวาง 2. รำไทเก็ก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1. ลานกีฬาแฟลต 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2 เวลา 17.00 – 18.00น. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง (ชมรมผู้สูงอายุ) เวลา 10.00- 11.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้ 1. สอนเต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 18.00 – 19.00 น. 1. ลานกีฬาแฟลต 58 เคหะชุมชนดินแดง 2 2. โรงเรียนกอบวิทยา 3. ลานอเนกประสงค์ แฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 4. ลานกีฬาแฟลต 22-24 เคหะชุมชนห้วยขวาง 5. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3 6. ศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 7. ลานกีฬา สน.สุทธิสาร 8. ลานกีฬาแฟลต 5 เคหะชุมชนดินแดง 1 9. ลานกีฬาแฟลต 3-5 เคหะชุมชนห้วยขวาง 10. ลานกีฬาแฟลต 15-16 เคหะชุมชนห้วยขวาง 2. รำไทเก็ก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1. ลานกีฬาแฟลต 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2 เวลา 17.00 – 18.00น. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง (ชมรมผู้สูงอายุ) เวลา 10.00- 11.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ดังนี้ 1. สอนเต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 18.00 – 19.00 น. 1. ลานกีฬาแฟลต 58 เคหะชุมชนดินแดง 2 2. โรงเรียนกอบวิทยา 3. ลานอเนกประสงค์ แฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1 4. ลานกีฬาแฟลต 22-24 เคหะชุมชนห้วยขวาง 5. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3 6. ศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 7. ลานกีฬา สน.สุทธิสาร 8. ลานกีฬาแฟลต 5 เคหะชุมชนดินแดง 1 9. ลานกีฬาแฟลต 3-5 เคหะชุมชนห้วยขวาง 10. ลานกีฬาแฟลต 15-16 เคหะชุมชนห้วยขวาง 2. รำไทเก็ก ทุกวันจันทร์–วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1. ลานกีฬาแฟลต 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2 เวลา 17.00 – 18.00น. 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง (ชมรมผู้สูงอายุ) เวลา 10.00- 11.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3231

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3231

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **