ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงซอยอีสท์วูดพาร์คจากซอยอ่อนนุช 36 ถึงจุดที่กำหนด : 50380000-3168

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายทวีวัส สมตน สถาปนิกปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ เบอร์มือถือ 081 623 9063

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ

50380300/50380300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ถนนมีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - เพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมโดยการก่อสร้าง (ถนนสายหลัก สะพานข้ามทางแยก ทางแยก ทางลอด)

เป้าหมายของโครงการ

- รายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการ3559000 - จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-30)

100.00

30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง ดำเนินการก่อสร้างสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-09-20)

35.00

20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง ดำเนินการก่อสร้างสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-09-05)

21.00

5/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง ดำเนินการก่อสร้างสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-08-06)

20.00

6/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน - ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงการฯ ตามสัญญาจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-07-10)

18.00

10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน ผู้รับจ้างเหมาฯ ไม่เข้าดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ผู้รับจ้างเหมาปรับปรุงโครงการฯ ไม่ดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมาฯ ไม่เข้าดำเนินการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :อาจจะต้องยกเลิกสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฯ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-06-20)

18.00

20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน - ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-05-21)

17.00

21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเหมาฯ ไม่เข้าดำเนินการ คาดว่าอาจบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-04-01)

17.00

1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน - ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-03-12)

16.00

12/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-02-12)

15.00

12/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน - 1. สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ 2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 4. คณะอนุกรรมการฯจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการว่ามีความ เหมาะสมหรือไม่เพียงใด 5. ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 6. วิศวกรโยธา สถาปนิก และนายช่างโยธา จัดทำรูปแบบ รายการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 7. ประมาณราคาค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 8. ร่างขอบเขตของงาน 9. ดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ลงนามในสัญญาจ้างเหมาฯเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามสัญญาจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-01-10)

11.00

: อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ถนน ตรอก ซอย ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ - ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ออกหนังสือวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-12-26)

10.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสวนหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งจัดทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฯ ต่อไปตามลำดับ และ ได้ผู้รับจ้างเหมาปรับปรุงแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2018-11-20)

7.00

20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ 2. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง - ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2018-10-25)

6.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-10-08
สิ้นสุด :2018-10-08
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-15
สิ้นสุด :2018-10-15
ขั้นตอน 4
:. คณะอนุกรรมการฯจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการว่ามีความ เหมาะสมหรือไม่เพียงใด
:5%
เริ่มต้น :2018-10-22
สิ้นสุด :2018-10-22
ขั้นตอน 5
:ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2018-10-25
สิ้นสุด :2018-10-25
ขั้นตอน 6
:วิศวกรโยธา สถาปนิก และนายช่างโยธา จัดทำรูปแบบ รายการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 7
:ประมาณราคาค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
:10%
เริ่มต้น :2018-11-12
สิ้นสุด :2018-11-12
ขั้นตอน 8
:ร่างขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-11-26
สิ้นสุด :2018-11-26
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2018-12-04
สิ้นสุด :2018-12-04
ขั้นตอน 10
:คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯตรวจรับการตามโครงการฯที่แล้วเสร็จ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 11
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเหมา
:0%
เริ่มต้น :2019-08-19
สิ้นสุด :2019-08-19

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3168

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3168

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0749

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอกซอยในพื้นที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **