รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอกซอยในพื้นที่รับผิดชอบ : 5038-0749

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
10.00
100.0000
100 / 100
4
12.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงซอยอีสท์วูดพาร์คจากซอยอ่อนนุช 36 ถึงจุดที่กำหนด 2.โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 5 3.โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 60 และ 4.โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางโคล่ ซอยพัฒนาการ 38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงซอยพัฒนาการและซอยอ่อนนุชที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน ตามเป้าหมาย เดือนละครั้ง หรือ 12 ครั้ง/ปี ทำได้ตามเป้าหมาย 12 ครั้ง/ปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการ ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-จำนวนครั้งของการรายการปฎิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 ครั้ง)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน -รายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด