ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50380000-3172

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายทวีวัส สมตน สถาปนิกปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ เบอร์มือถือ 081 623 9063

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ

50380300/50380300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ถนนมีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - เพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมโดยการก่อสร้าง (ถนนสายหลัก สะพานข้ามทางแยก ทางแยก ทางลอด)

เป้าหมายของโครงการ

- รายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการ - จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-30)

100.00

30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการปรับปรุงซอยพัฒนาการและซอยอ่อนนุช และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน และรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-09-20)

50.00

20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงซอยพัฒนาการและซอยอ่อนนุช และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน และรายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-08-06)

40.00

6/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน - ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-07-10)

25.00

10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ถนน ตรอก ซอย ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ - ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ออกหนังสือวางค้ำประกันสัญญา - ลงนามในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฯ - ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ตามสัญญาจ้างฯ และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-06-20)

20.00

20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ถนน ตรอก ซอย ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ - ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ออกหนังสือวางค้ำประกันสัญญา - ลงนามในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฯ - ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงตามสัญญาจ้าง และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-05-21)

18.00

21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน - เมื่อมีบริเวณพื้นที่ที่ประชาชนแจ้งร้องเรียนมา หรือ เมื่อตรวจสอบพบปัญหาต่างๆ จึงดำเนินการ - ดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-04-01)

17.00

1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ถนน ตรอก ซอย ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ - ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ออกหนังสือวางค้ำประกันสัญญา - ลงนามในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-03-12)

10.00

12/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ถนน ตรอก ซอย ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ - ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ออกหนังสือวางค้ำประกันสัญญา ดำเนินการตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-02-12)

8.00

12/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณซอยอ่อนนุช 36

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.50 (2019-01-10)

6.50

10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังไม่มีประชาชนแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทราบ จึงยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.50 (2018-12-26)

6.50

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบพื้นที่แล้ว ยังไม่พบรายการที่จะต้องดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.50 (2018-11-20)

6.50

20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ปัญหาที่จะต้องซ่อมแซมสะพาน ถนน ตรอก ซอย บ่อพักท่อระบายน้ำ จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2018-10-25)

6.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-10-08
สิ้นสุด :2018-10-08
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-19
สิ้นสุด :2018-10-19
ขั้นตอน 4
:. คณะอนุกรรมการฯจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการว่ามีความ เหมาะสมหรือไม่เพียงใด
:5%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 5
:ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2018-11-19
สิ้นสุด :2018-11-19
ขั้นตอน 6
:วิศวกรโยธา สถาปนิก และนายช่างโยธา จัดทำรูปแบบ รายการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2018-12-03
สิ้นสุด :2018-12-03
ขั้นตอน 7
:ประมาณราคาค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
:5%
เริ่มต้น :2019-01-02
สิ้นสุด :2019-01-02
ขั้นตอน 8
:ร่างขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-01-21
สิ้นสุด :2019-01-21
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-02-11
สิ้นสุด :2019-02-11
ขั้นตอน 10
:คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯตรวจรับการตามโครงการฯที่แล้วเสร็จ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 11
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเหมา
:10%
เริ่มต้น :2019-08-23
สิ้นสุด :2019-08-23

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3172

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3172

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0749

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอกซอยในพื้นที่รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **