ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันสำนักงานเขตสวนหลวง : 50380000-3174

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสร้อยสุดา ดาวแจ้ง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา

50380800/50380800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันจนถึงขั้นลงนามในสัญญา

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน ร้อยละ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-29)

100.00

29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ งบประมาณหลังปรับโอน 30,585,778.-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 30 รายการ เป็นเงิน 30,585,778 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.14 (2019-07-30)

97.14

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......การก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ งบประมาณหลังปรับโอน 31,148,164.-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 28 รายการ เป็นเงิน 30,257,126.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.14 คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน 298,637 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-27)

80.00

27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ งบประมาณหลังปรับโอน 34,252,640.-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 27 รายการ เป็นเงิน 27,973,826.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.67 คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน 6,278,813.52 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-22)

60.00

22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ งบประมาณหลังปรับโอน 34,252,640.-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 24 รายการ เป็นเงิน 20,451,939.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.71 คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 13,005,000.52 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-22)

50.00

22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ งบประมาณหลังปรับโอน 34,252,640.-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 24 รายการ เป็นเงิน 20,451,939.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.71 คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 13,005,000.52 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-26)

40.00

26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-05)

25.00

5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-17)

20.00

17/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-24)

15.00

24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-14)

10.00

14/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผน
:15%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผน
:15%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผน
:15%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผน
:15%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3174

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3174

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0765

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **