ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50380000-3233

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ อินทรนิโรดม โทร.023217926

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ภารกิจตามหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย การป้องกันและการดับเพลิง อุบัติภัยจากการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และการหาข่าวเพื่อแจ้งเตือนภัยประเภทต่าง ๆ สำนักงานเขตสวนหลวงได้มีการจัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เขตสวนหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง

50380100/50380100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง 2.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสวนหลวง

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตสวนหลวง ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง จำนวน 12 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่วันละสองพลัดๆละ 2 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น - 24.00 น. ของวันแรก และเวลา 24.00 น.-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลารวม 31 วัน จำนวน 62 ผลัด ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 24,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-22)

75.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง จำนวน 12 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่วันละสองพลัดๆละ 2 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น - 24.00 น. ของวันแรก และเวลา 24.00 น.-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลารวม 30 วัน จำนวน 60 ผลัด ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 24,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง จำนวน 12 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่วันละสองพลัดๆละ 2 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น - 24.00 น. ของวันแรก และเวลา 24.00 น.-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลารวม 31 วัน จำนวน 62 ผลัด ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 24,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-16)

60.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง จำนวน 12 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่วันละสองพลัดๆละ 2 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น - 24.00 น. ของวันแรก และเวลา 24.00 น.-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลารวม 30 วัน จำนวน 60 ผลัด ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 24,800.-บาท และค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการ อปพร. ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 5,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง จำนวน 12 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่วันละสองพลัดๆละ 2 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น - 24.00 น. ของวันแรก และเวลา 24.00 น.-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลารวม 31 วัน จำนวน 62 ผลัด ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 23,200.-บาท และค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการ อปพร. ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 5,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง จำนวน 12 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่วันละสองพลัดๆละ 2 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น - 24.00 น. ของวันแรก และเวลา 24.00 น.-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลารวม 31 วัน จำนวน 62 ผลัด ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 24,800.-บาท และค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการ อปพร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 5,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง จำนวน 12 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่วันละสองพลัดๆละ 2 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น - 24.00 น. ของวันแรก และเวลา 24.00 น.-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลารวม 31 วัน จำนวน 62 ผลัด ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 24,800.-บาท และค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการ อปพร. เป็นเงิน 5,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม อปพร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตสวนหลวง จำนวน 12 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่วันละสองพลัดๆละ 2 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น - 24.00 น. ของวันแรก และเวลา 24.00 น.-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระยะเวลารวม 30 วัน จำนวน 60 ผลัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3233

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3233

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **