รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5038-0798

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานตามโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานตามโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ในแต่ละโครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานตามโครงการ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ในแต่ละโครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 โครงการ และยกเลิกโครงการ 6 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน หมายถึง โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ไม่อยู่ในตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเจรจาตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย คูณ 100 หารด้วย จำนวนโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-โครงการที่เป็นงานประจำ -รายงานผลการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด