ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50380000-3236

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรศักดิ์ บีดินและ โทร 089-484-7796

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสวนหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อกระตุ้นให้มีการรวมพลังงานระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้ทุกโรงเรียนได้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียน

50380700/50380700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเขตมีประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความเห็นระหว่างกัน 4.เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงจำนวน 8 โรงเรียนๆ ละ 15 คน ร่วมประชุมสัมมนา โรงเรียนล่ะ 4 ครั้งต่อปี ด้านคุณภาพ 1.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 2.เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียน 3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียน ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในสังกัด และมีปฎิสัมพันธ์ที่ดี 4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการแก้ไข และร่วมพัฒนาโรงเรียนในสังกัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-07-30)

76.00

30/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...หากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-05)

76.00

5/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-05-19)

76.00

19/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...หากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :หากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

** อุปสรรคของโครงการ :หากดำเนินการจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-04-08)

76.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนหรือยกเลิกการจัดการประชุมในเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-19)

60.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดประชุมอีกครั้งในวันที่21มีนาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการดำเนินการในเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-20)

45.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลและกำหนดวันที่จะจัดการสัมมนาตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

2019-10-15 : เตรียมความพร้อมในการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลและกำหนดวันที่จะจัดการสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ โดยจัดการประชุมภายในสถานศึกษาจำนวน 4 ครั้ง จัดการประชุมระดับเขต จำนวน 1 ครั้ง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปโครงการ และประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3236

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3236

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **