ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50380000-3238

สำนักงานเขตสวนหลวง

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายสุรศักดิ์ บีดินและ 089-484-7796

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสวนหลวงเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด 8 โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไปทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ผ่านการประเมินการรับประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และผลการประเมินอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้มีคุณภาพยั่งยืน และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ตลอดไป กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระหว่างสำนักงานเขตสวนหลวง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการเน้นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระหว่างสำนักงานเขตสวนหลวง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการเน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายในทั้งระบบหลัก และสนับสนุน มีกระบวนการของระบบคุณภาพในทุกระบบเพื่อนำไปสู่ระบบหลักของโรงเรียน การดำเนินโครงการเน้นเพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ

50380700/50380700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสำนักงานเขตสวนหลวง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2.เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 3.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงมีผู้ชี้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง "เครือข่ายที่ 47" มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ 2.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง " เครือข่ายที่ 17 " มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน ด้านคุณภาพ 1.ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ 2.ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนเป็นผู้นำทางวิชาการ และผู้นำในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 3.โรงเรียนในเครือข่ายที่ 47 มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน และรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน และรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดขั้นตอนการจัดการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการจัดทำโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **