ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50380000-3245

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายสุรศักดิ์ บีดินและ โทร 089-484-7796

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และท้องถิ่นนั้นๆ ของตนเอง สำนักงานเขตสวนหลวง ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติในเป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคง และยั่งยืน

50380700/50380700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 2.เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดี โดยมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์รวมถึงปัญหา และอุปสรรค 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ทั้ง 8 โรงเรียน ด้านคุณภาพ 1.โรงเรียนได้รับการสนันสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 2.นำผลสัมมนาของคณะกรรมการเครือข่ายผู็ปกครองมากำหนดเป็นแนวทางการบริหาร และพัฒนาการศึกษา 3.โรงเรียนได้รับความร่วมมือด้านต่างๆ ในการแก้ปัญหา และร่วมมือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 4.เกิดสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดีระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และก่อเกิดความร่วมมือในการร่วมพัฒนาโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-24)

10.00

9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-24)

10.00

24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-10)

10.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานตามเอกสาร(ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-05)

75.00

5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินตามโครงการได้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-08)

70.00

8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(covid-19)ฯตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหาต้องยกเลิกเนื่องจากเกิดโรคระบาดฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกเพราะเกิดปัญหามีโรคระบาดฯ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-19)

70.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำเรื่องคณะกรรมการด้านต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-12)

65.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-01-20)

64.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติจัดซิ้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมของข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ตณะกรรมการ และผู้บังคับบัญชาการทุกโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ คณะกรรมการ และผู้บังคับบัญชาการทุกโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปโครงการ และประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปโครงการ และประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3245

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3245

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **