ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50380000-3248

สำนักงานเขตสวนหลวง

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายสุรศักดิ์ บีดินและ โทร 089-484-7796

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตสวนหลวง จึงมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชน และคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น จึงได้มีการสนับสนุนเรื่องให้วัดในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมโครงการ

50380700/50380700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาแห่งชาติ และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาพร้อมครอบครัว และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนวัดปากบ่อ มีบทบาทเด่นชัดในด้านการศึกษาสงเคราะห์ 5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการที่ต้องการให้เยาวชนและทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.สำนักงานเขตสวนหลวงมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 แห่ง(โรงเรียนวัดปากบ่อ) 2.เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ ด้านคุณภาพ 1.ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 2.วัด โรงเรียนและบ้านมีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 3.ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมีติจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานวัดในพื้นที่ และโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานเจ้าอาวาสที่โรงเรียนในสังกัด เพื่อขอความร่วมมือในการจัดส่งพระธรรมวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสอน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปโครงการ และประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **