ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50380000-3248

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายสุรศักดิ์ บีดินและ โทร 089-484-7796

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตสวนหลวง จึงมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชน และคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น จึงได้มีการสนับสนุนเรื่องให้วัดในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมโครงการ

50380700/50380700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาแห่งชาติ และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาพร้อมครอบครัว และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนวัดปากบ่อ มีบทบาทเด่นชัดในด้านการศึกษาสงเคราะห์ 5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการที่ต้องการให้เยาวชนและทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.สำนักงานเขตสวนหลวงมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 แห่ง(โรงเรียนวัดปากบ่อ) 2.เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ ด้านคุณภาพ 1.ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 2.วัด โรงเรียนและบ้านมีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 3.ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-24)

10.00

9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-24)

10.00

24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-10)

10.00

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหาตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนาฯลว.27กพ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :มีปัญหาตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนาฯลว.27กพ.2563

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-06-05)

47.00

5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-05-29)

47.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-04-08)

47.00

8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ฯตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหาเพราะเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :มีปัญหาเพราะเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-19)

45.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-12)

40.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินในแต่ละเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมีติจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานวัดในพื้นที่ และโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานเจ้าอาวาสที่โรงเรียนในสังกัด เพื่อขอความร่วมมือในการจัดส่งพระธรรมวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสอน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปโครงการ และประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **