ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50380000-3253

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ อินทรนิโลดม โทร.023217926

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย การป้องกันและการดับเพลิง อุบัติภัยจากการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และการหาข่าวเพื่อแจ้งเตือนภัยประเภทต่าง ๆ สำนักงานเขตสวนหลวงได้มีการจัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เขตสวนหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง

50380100/50380100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง 2.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสวนหลวง

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตรทบทวน) ตามหลักสูตรที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-28)

10.00

28/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-17)

10.00

17/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้ จึงขอยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้ จึงขอยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-29)

10.00

29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมมวลชนจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-22)

65.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-16)

55.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ ได้ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ คาดว่าจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3253

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3253

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **