ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50380000-3253

สำนักงานเขตสวนหลวง

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ อินทรนิโลดม โทร.023217926

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย การป้องกันและการดับเพลิง อุบัติภัยจากการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และการหาข่าวเพื่อแจ้งเตือนภัยประเภทต่าง ๆ สำนักงานเขตสวนหลวงได้มีการจัดทำโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เขตสวนหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง

50380100/50380100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสวนหลวง 2.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสวนหลวง

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักสูตรทบทวน) ตามหลักสูตรที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)และดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3253

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3253

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **