ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50380000-3264

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรศักดิ์ บีดินและ โทร 089-484-7796

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการศูนย์วิชาการเขต เป็นโครงการที่เสริมสร้างพัฒนาการศึกษาการเรียนการสอนและมีกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดตลอดมา ด้วยเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยมีศูนย์วิชาการเขตเป็นแหล่งรวมความคิด เป็นศูนย์รวมของสรรพกำลังทั้งปวง ที่จะช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร ในการนี้ศูนย์วิชาการเขตจะต้องมีความพร้อมในด้านดัวบุคคล และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะไปช่วยสนับสนุน ในการดำเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์นั้นๆ

50380700/50380700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นที่รวมสรรพกำลังสมองของข้าราชการครูในสังกัด 2.เพื่อให้ยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน 3.เพื่อให้ศูนย์วิชาการเขตมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไว้บริการครู - อาจารย์

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านวิชาการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-20)

100.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-27)

80.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รอการเบิกจ่ายส่งเอกสารการดำเนินการที่ฝ่ายการคลังแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล กำหนดวันเวลา สถานที่ในการจัดสัมมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล กำหนดวันเวลา สถานที่ในการจัดสัมมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปโครงการ และประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3264

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3264

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **