ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50380000-3267

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายสุรศักดิ์ บีดินและ โทร 02-322-4672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในสังกัดที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตสวนหลวง จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้

50380700/50380700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐาน และทักษะการเอาชีวิตรอด 2.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 3.เพื่อให้นักเรียนสนใจเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด 4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละชั้นปีการศึกษา ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำ และมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 566 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-24)

10.00

9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-24)

10.00

24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-05)

10.00

5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรน่า(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-29)

35.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน คงเหลืออีก 5 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ ขอยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-08)

35.00

8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำไปแล้ว จำนวน 2 โรงเรียน คงเหลืออีก 5 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ ขอยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :มีปัญหาเพราะมีโรคระบาดฯ

** อุปสรรคของโครงการ :มีปัญหาเพราะมีโรคระบาดฯ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ และจัดซื้อชุดว่ายน้ำ จำนวน 7 โรงเรียน และมี 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดปากกบ่อ ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 5 โรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการเรียนการสอนว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-12)

25.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานที่ เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานที่ เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ชุดว่ายน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สถานที่สระว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำ ครูฝึกสอนว่ายน้ำ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สังเกตติดตามผลการเรียนการสอน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลการปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานและโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3267

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3267

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **