ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50380000-3268

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นายสุรศักดิ์ บีดินและ โทร 089-484-7796

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหายจากการโจรกรรม ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการ และความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้มีการกำหนดมาตรการ เพื่อเป็นการระวัง และป้องกันอุบัติภัย และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดจ้างยามจำนวน 2 ผลัดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 8 โรงเรียน

50380700/50380700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัด 2.เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน 3.เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน 4.เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน ด้านคุณภาพ 1.นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 โรงเรียนมีความปลอดภัย 2.สร้างมาตรฐาน และความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-24)

80.00

9/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอใบขอเบิก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-24)

75.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินประจำเดือนทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.58 (2020-07-10)

66.58

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินประจำเดือนทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-05)

60.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ มีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-19)

60.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายถึงเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-08)

35.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรียกเก็บบัญชีรายชื่อจากองค์การทหารผ่านศึกฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-12)

25.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมเอกสารการจ้างเหมายามฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม บุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตามโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์จัดจ้างเหมา คัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) เฝ้าระวังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงทั้ง 8 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม บุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตามโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์จัดจ้างเหมา คัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม) เฝ้าระวังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงทั้ง 8 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความความปลอดภัย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจ้างเหมายามประจำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การตรวจรับผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปโครงการ และประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3268

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3268

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **