ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู : 50380000-3271

สำนักงานเขตสวนหลวง

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายสุรศักดิ์ บีดินและ โทร 02-322-4672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

แต่ล่ะประเทศได้เตรียมให้เยาวชน และประชากรของตนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้มากที่สุด ต่างให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นการสื่อสารอย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ในการใช้ภาษาที่เป็นภาษาทางการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นแต่ละประเทศ ยังเพิ่มโอกาสพิเศษให้แก่เยาวชน โดยส่งเสริมให้ได้การเรียนรู้ภาษาอื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้สื่อสารกับประเทศใกล้เคียง เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนตามแนวตะเข็บชายแดน กรุงเทพมหานคร ในฐานะศูนย์กลางประชาคมอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ภาษาอาเซียนอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้เยาวชนในส่วนกลางสามารถสื่อสารภาษาถิ่นกับเยาวชนอาเซียนในแต่ละภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับการเจรจาต่อรองที่ได้เปรียบ การส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมครบทุกด้าน

50380700/50380700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะการใช้ภาษามลายูให้แก่นักเรียน 2.เพื่อให้นักเรียนในสังกัด ระดับมัธยม ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ จำนวน 120 คน ด้านคุณภาพ 1.นักเรียนในโครงการได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษามลายู และสามารถสื่อสารได้ 2.นักเรียนในโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปขยายผลได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม รับสมัครครูผู้สอนและกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติครูผู้สอนและคัดเลือกครูผู้สอน ตามโครงการสอนภาษามลายู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อม รับสมัครครูผู้สอนและกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติครูผู้สอนและคัดเลือกครูผู้สอน ตามโครงการสอนภาษามลายู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการเรียนการสอน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสอน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:นิเทศ ติดตามการสอน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปโครงการ และประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3271

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3271

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **