ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50380000-3286

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพงษ์พัฒน์ อินทรทรัพย์ โทร 02 3224667

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นสำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านบ้านหนังสือขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว

50381000/50381000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง 2. เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ให้ห้องสมุดของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1.มีผู้ใช้บริการบ้านหนังสือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5 2.ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

18/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้ครบตามวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และสำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือให้สำนักงานเขตส่งคืนงบประมาณดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้ครบตามวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และสำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือให้สำนักงานเขตส่งคืนงบประมาณดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-16)

70.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมในเดือน ส.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-17)

65.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-15)

60.00

15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-15)

55.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมตามโครงการไม่้ป็นไปตามเป็าหมายที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมตามโครงการไม่้ป็นไปตามเป็าหมายที่วางไว้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-12)

50.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุและเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 26 ม.ค.63 และ 16 ก.พ.63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-12)

40.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่1ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3286

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3286

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **