ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง : 50380000-3298

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปริญญา ภูมิราช นายช่างโยธา ชำนาญงาน กลุ่มงานระบายน้ำ เบอร์มือถือ 081 849 2058

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน เขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง - จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

50380300/50380300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การขุดลอกคู – คลอง และเปิดทางน้ำไหล - การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะ ซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

เป้าหมายของโครงการ

- ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-15)

100.00

15/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.50 (2020-04-22)

86.50

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเปิดทางน้ำไหล เก็บผักตบ วัชพืช

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.25 (2020-03-17)

79.25

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563 โดยดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวงตามแผนที่วางไว้ จำนวน 27 คูคลอง ความยาว 26,120 เมตร ทำการเปิดทางน้ำไหล จำนวน 21 คูคลอง ความยาว 20,700 เมตร คิดเป็นร้อยละ 79.25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-19)

55.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563 โดยดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวงตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563 โดยดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวงตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-13)

8.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3298

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3298

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0796

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.65

100 / 100
2
79.25

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **