ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตสวนหลวง : 50380000-3318

สำนักงานเขตสวนหลวง

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวทิวารภรณ์ ดวงแก้ว 023224668

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดนโนยบายด้านความปลอดภัย โดยกำหนดภารกิจการสั่งปิดสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อความปลอดภัยและน่าอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง

50380400/50380400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีความปลอดภัยในเรื่องการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด 2.เพื่อให้ส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกวดขันและจัดระเบียนสถานบันเทิงในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

1.ดำเนินการตรวจสถานบริการในพื้นที่เขตสวนหลวงให้สถานบริการมีมาตรฐานตามอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนด 2. มีแผนการตรวจ 1 แผน 3. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีคววามปลอดภัย และมีสถานที่ท่องเทียวที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสถานประกอบการและเสนอผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลสถานประกอการและสถานบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและเตรียมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-01-02
สิ้นสุด :2019-01-02
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและข้อมูลผู้ประกอบการ
:10%
เริ่มต้น :2019-01-02
สิ้นสุด :2019-01-02
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานตามแผ่นที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2019-01-02
สิ้นสุด :2019-01-02
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-01-02
สิ้นสุด :2019-01-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3318

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3318

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **