ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจ School Care : 50380000-3323

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวันลพ ไกรครุฑ โทร.023218697

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหน้าบริเวณหน้าโรงเรียน บริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจร สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีการบรรเทาปัญหาด้านการจราจรอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการจัดวางระบบในภาพรวมแล้ว การเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครเข้าไปช่วยงานด้านการจราจรในบริเวณจุดที่มีการจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาที่ขยายตัวมากขึ้น สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้บรรเทาเบาบางลงไปได้

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา ในพื้นที่เขตสวนหลวง 2.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา 3.เพื่อเป็ฯการรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกฎจราจรและรักษาวินัยจราจร

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา ในพื้นที่เขตสวนหลวง ที่ต้้งอยู่ในจุดที่มีการจราจรคับคั่ง และสภาพถนนบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา อาจเกิดอุบัติเหตุต่อนักเรียนหรือผู้ปกครองได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตท้ังช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนที่สัญจรไปมาให้ได้รับความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

03/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขต เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน ท้ังช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

04/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน ในช่วงเช้าและช่วงเย็น เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร รณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและรักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-08)

70.00

08/07/2563 : เตรียมวางแผนจัดอัตรากำลังคนลงตามจุดต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-04)

65.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียน ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการเปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-05)

60.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ขณะเตรียมการ เป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กันนักเรียน ผู้ปกครอง ท้ังช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตฯ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน ท้ังช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและรักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนชั่วไปได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตฯ ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร และความปลอดภัยแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตฯ ที่ตั้งอยู่ในที่มีการจราจรคับคั่ง เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขต เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียนฯ เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและรักษาวินัยจราจร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราบริเวณโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ เพราะโรงเรียนอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0789

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **