ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการออกปฏิบัติงานของหน่วย BEST : 50380000-3329

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปริญญา ภูมิราช นายช่างโยธา ชำนาญงาน กลุ่มงานระบายน้ำ เบอร์มือถือ 081 849 2058

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน เขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง - จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

50380300/50380300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การขุดลอกคู – คลอง และเปิดทางน้ำไหล - การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะ ซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

เป้าหมายของโครงการ

ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก ร้อยละ 100 -กรณีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ ภายใน 90 นาที -กรณีฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร สามารถระบายน้ำท่วมขังได้ ภายใน 30 นาที -กรณีฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร ไม่มีน้ำท่วมขัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-18)

80.00

18/08/2563 : ออกปฏิบัติงานของหน่วย BEST

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-17)

60.00

17/07/2563 : ดำเนินการออกปฏิบัติงานของหน่วย BEST

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-16)

55.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-15)

45.00

15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานของหน่วย BEST

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-22)

40.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบและออกหน่วยปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประจำปี 2563 และกำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วย best ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมออกปฏิบัติงานของหน่วน BEST

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประจำปี 2563 และกำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วย best ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-14)

7.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-13)

5.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประจำปี 2563 และกำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วย best ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3329

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3329

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0795

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.68

100 / 100
2
84.17

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **