ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สำรวจความพึงพอใจของประชาชน : 50390000-3245

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ปิยะกมล ภูมิน้ำ โทร.7009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) ได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์บริหาร ราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพื่อเป็นศูนย์รับคำขอด้านทะเบียนราษฎร์ และการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำขอและพื้นที่พิจารณาแยกออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ประกอบกับ ปลัดกรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพื่อให้ทุกสำนักงานเขตมีการบริหารจัดการเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ตามบันทึกกรุงเทพมหานครที่ กท 0406/115 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

50390100/50390100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ของสำนักงานเขตวัฒนา สามารถให้บริการประชาชนได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์ และตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยประสานกับกองงานผู้ตรวจราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-22)

100.00

22/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำผลที่ได้จากข้อเสนอแนะของประชาชนมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำผลสรุปมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-22)

50.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลสรุปความพึงพอใจจากกองงานผู้ตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบสอบถาม และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-21)

20.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นชองประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-15)

10.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-29
สิ้นสุด :2019-11-29
ขั้นตอน 3
:จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-02
สิ้นสุด :2020-01-02
ขั้นตอน 4
:ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:ประสานฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลความพึงพอใจ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 7
:นำผลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
:10%
เริ่มต้น :2020-09-16
สิ้นสุด :2020-09-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3245

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3245

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0899

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.3660

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
4.36

100 / 100
4
4.37

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **