ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน : 50390000-3254

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวณัฐกานต์ อินศร โทร 7033

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์

50391000/50391000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาอย่างถูกต้อง 2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดจัดอบรมเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 4 รุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-14)

10.00

14/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักจุฬาราชมนตรีให้งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-16)

40.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-12)

25.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-07)

20.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-20)

17.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมประสานการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-15)

15.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานรายละเอียดในการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-15)

10.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรายละเอียดเพื่อขอนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3254

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3254

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0876

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ปี : 3

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม/ปี : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **