รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี : 5039-0876

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ปี : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม/ปี : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี จำนวน 1 กิจกรรม ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี จำนวน 2 กิจกรรม ระหว่างเดือน ต.ค.62-ม.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหรือประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่เขตวัฒนา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหรือประเพณีท้องถิ่นต่อปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด