ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50390000-3255

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางพัชรี ทองทับ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้วัฒนธรรมประเพณีได้รัผลกระทบพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดการเบี่ยงเบนไป ซึ่งจะนำไปสู่ความเสื่อมของวัฒนธรรมในที่สุด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

50391000/50391000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 4 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-16)

50.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานการดำเนินงานจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-12)

40.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-07)

25.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชดใช้เงินยืมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-20)

17.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-15)

15.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่ 1 วันพ่อแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-15)

10.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3255

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3255

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0876

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ปี : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม/ปี : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **