ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50390000-3277

สำนักงานเขตวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ปิยะกมล ภูมิน้ำ โทร.7009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวัฒนาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุกส่วนราชการใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

50390100/50390100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและทราบความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ของเขตวัฒนา

เป้าหมายของโครงการ

จีดทำแผนปฏิบัติราชการประจำของเขตวัฒนา 1 ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-27)

100.00

27/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-21)

50.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแผนให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-17)

20.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 2
:วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก
:20%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 3
:ประสานทุกฝ่ายส่งแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ งปม ที่ได้รับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจปี 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 7
:เวียนแจ้งทุกส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-23
สิ้นสุด :2019-10-23

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3277

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3277

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-0880

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **