ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดเก็บภาษี : 50400000-3687

สำนักงานเขตบางแค

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวโสภา ไพรี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดเก็บภาษี เป็นการกระตุ้นเตือนให้กับบริษัทห้างร้าน ผู้ประกอบการ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบ ขั้นตอน อัตราภาษี และกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการบริการรับยื่นแบบประเมินภาษีถึงสถานประกอบการเป็นการเพิ่มยอดการจัดเก็บภาษีให้กับกรุงเทพมหานคร นำไปพัฒนาร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซี่ยน

50400500/50400500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ถึงหน้าที่ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีตามกำหนดเวลา ลดการค้างยื่นแบบประเมินภาษี ลดการค้างชำระภาษี 2. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการโดยการรับยื่นแบบประเมินภาษีถึงสถานประกอบการตามที่ได้มีการนัดหมายกับผู้ประกอบการผ่านทางช่องทางต่างๆ 3. สำนักงานเขตบางแค มียอดการจัดภาษี ยอดการแจ้งการประเมินภาษี และการบังคับภาษี เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. จำนวนผู้ค้างยื่นแบบภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดลง 2. ร้อยละของการแจ้งการประเมินภาษีทุกประเภท ตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ร้อยละ 100 (ผลลัพธ์) 3. ร้อยละของการบังคับภาษีทุกประเภท ตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ร้อยละ 100 (ผลลัพธ์)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.../ ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 251 ราย จำนวนเงิน 4,882,520.98 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 961 ราย จำนวนเงิน 93,950.50 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 52 ราย จำนวนเงิน 267,961.20 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 1,264 ราย จำนวนเงิน 5,244,432.68 บาท โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 251 ราย จำนวนเงิน 4,882,520.98 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 961 ราย จำนวนเงิน 93,950.50 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 52 ราย จำนวนเงิน 267,961.20 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 1,264 ราย จำนวนเงิน 5,244,432.68 บาท โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 76 ราย จำนวนเงิน 1,182,216.61 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 123 ราย จำนวนเงิน 7,247.30 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 15 ราย จำนวนเงิน 125,008.60 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 214 ราย จำนวนเงิน 1,314,472.51 โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ สำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 76 ราย จำนวนเงิน 1,182,216.61 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 123 ราย จำนวนเงิน 7,247.30 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 15 ราย จำนวนเงิน 125,008.60 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 214 ราย จำนวนเงิน 1,314,472.51 โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ สำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3687

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3687

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0853

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ (1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (2) ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **