ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดเก็บภาษี : 50400000-3687

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวโสภา ไพรี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดเก็บภาษี เป็นการกระตุ้นเตือนให้กับบริษัทห้างร้าน ผู้ประกอบการ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบ ขั้นตอน อัตราภาษี และกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการบริการรับยื่นแบบประเมินภาษีถึงสถานประกอบการเป็นการเพิ่มยอดการจัดเก็บภาษีให้กับกรุงเทพมหานคร นำไปพัฒนาร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซี่ยน

50400500/50400500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ถึงหน้าที่ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีตามกำหนดเวลา ลดการค้างยื่นแบบประเมินภาษี ลดการค้างชำระภาษี 2. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการโดยการรับยื่นแบบประเมินภาษีถึงสถานประกอบการตามที่ได้มีการนัดหมายกับผู้ประกอบการผ่านทางช่องทางต่างๆ 3. สำนักงานเขตบางแค มียอดการจัดภาษี ยอดการแจ้งการประเมินภาษี และการบังคับภาษี เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. จำนวนผู้ค้างยื่นแบบภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดลง 2. ร้อยละของการแจ้งการประเมินภาษีทุกประเภท ตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ร้อยละ 100 (ผลลัพธ์) 3. ร้อยละของการบังคับภาษีทุกประเภท ตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ร้อยละ 100 (ผลลัพธ์)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

2020-9-29 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 643 ราย จำนวน 12,998,018.41 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 3,901 ราย จำนวนเงิน 372,319.47 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 1,947 ราย จำนวนเงิน 16,748,104.31 บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,182 ราย จำนวนเงิน 10,937,047.63 รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท จำนวน 15,673 ราย จำนวนเงิน 41,055,489.82บาท อยู่ระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดส่งข้อมูลรายการทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4 และดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32 ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 629 ราย จำนวน 12,381,132.26 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 3,015 ราย จำนวนเงิน 308,824.52 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 1,881 ราย จำนวนเงิน 15,414,301.39 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 5,525 ราย จำนวนเงิน 28,104,258.17 บาท อยู่ระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดส่งข้อมูลรายการทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4 และดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32 ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 605 ราย จำนวน 21,523,909.02 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,695 ราย จำนวนเงิน 252,783.04 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 1,665 ราย จำนวนเงิน 14,110,915.17 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 3,965 ราย จำนวนเงิน 35,887,607.23 บาท อยู่ระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดส่งข้อมูลรายการทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4 และดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32 ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 555 ราย จำนวน 10,295,760.16 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,552 ราย จำนวนเงิน 165,816 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 1,563 ราย จำนวนเงิน 12,632,403.04 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 3,670 ราย จำนวนเงิน 23,093,979.20 บาท อยู่ระหว่างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดส่งข้อมูลรายการทรัพย์สิน ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4 และดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตรา 32

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 522ราย จำนวนเงิน 8,403,643.91 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,446 ราย จำนวนเงิน 147967.43 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 1,484 ราย จำนวนเงิน 11,611,603.58 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 3,452 ราย จำนวนเงิน 20,163,214.92 บาท โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 506 ราย จำนวนเงิน 7,945,092.09 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,394 ราย จำนวนเงิน 145,227.49 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 1,269 ราย จำนวนเงิน 8,481,460.08 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 3,169 ราย จำนวนเงิน 16,571,779.66 บาท โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 103 ราย จำนวนเงิน 711,645.43 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 67 ราย จำนวนเงิน 12,004.12 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 364 ราย จำนวนเงิน 2,459,573.80 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 534 ราย จำนวนเงิน 3,183,223.35 บาท โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 81 ราย จำนวนเงิน 909,910.18 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 74 ราย จำนวนเงิน 5,715.80 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 204 ราย จำนวนเงิน 826703.10 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 359 ราย จำนวนเงิน 1,742,329.08 บาท โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 :ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 266 ราย จำนวนเงิน 5,548,458.48 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,108 ราย จำนวนเงิน 113,240.79 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 144 ราย จำนวนเงิน 575,382.70 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 1,518 ราย จำนวนเงิน 6,237,081.97 บาท โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.../ ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 251 ราย จำนวนเงิน 4,882,520.98 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 961 ราย จำนวนเงิน 93,950.50 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 52 ราย จำนวนเงิน 267,961.20 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 1,264 ราย จำนวนเงิน 5,244,432.68 บาท โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 251 ราย จำนวนเงิน 4,882,520.98 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 961 ราย จำนวนเงิน 93,950.50 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 52 ราย จำนวนเงิน 267,961.20 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 1,264 ราย จำนวนเงิน 5,244,432.68 บาท โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 76 ราย จำนวนเงิน 1,182,216.61 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 123 ราย จำนวนเงิน 7,247.30 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 15 ราย จำนวนเงิน 125,008.60 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 214 ราย จำนวนเงิน 1,314,472.51 โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ สำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 76 ราย จำนวนเงิน 1,182,216.61 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 123 ราย จำนวนเงิน 7,247.30 บาท 3. ภาษีป้าย จำนวน 15 ราย จำนวนเงิน 125,008.60 บาท รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 214 ราย จำนวนเงิน 1,314,472.51 โดยมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดินตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ สำนักงานเขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้าสำรวจและให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ประโยชน์และที่อยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3687

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3687

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0853

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ (1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (2) ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **