ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50410000-3316

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางชนพร คำใจ โทร. 7436

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการปกครอง จึงเป็นแหล่งที่ประชาชนจากทั่วทุกภาคส่วนของประเทศต่างเข้ามาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ซึ่งต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้น จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตหลักสี่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดดำเนินการโครงการค่าใช้จา่ยในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงสวนหย่อม ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการที่จะพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานคร

50410600/50410600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2. เพื่อลดปัญหาโลกร้อน 3. เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพพื้นที่ให้สวยงาม 6. เพื่อช่วยลดปัญหาและพัฒนาสภาวะแวดล้อมให้อยู่สภาพดีต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกซ่อมแซม บริเวณที่ว่างไหล่ทางและเกาะกลางถนนซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) บริเวณภายในสวนหย่อมเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ให้มีความปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังนี้ 1. ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ทั้งสองฝั่ง (ถนนตัดใหม่) จำนวนพื้นที่ประมาณ 250 ตารางเมตร 2. เกาะกลางซอยแจ้งวัฒนะ 5 จำนวนพื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร 3. สวนหย่อมซอยวิภาวดีรังสิต 62 จำนวนพื้นที่ประมาณ 4,450 ตารางเมตร 4. สวนสาธารณะเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จำนวนพื้นที่ 8 ไร่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-24)

10.00

24/06/2563 : ชะลอโครงการตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

25/05/2563 : เมื่อสำนักงานเขตกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และมีงบประมาณเพียงพอจึงจะดำเนินการตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : กำหนดดำเนินการไตรมาสที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : ขอความเห็นชอบและขออนุมัติใช้รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของราคากลางต้นไม้ วัสดุปลูก และอุปกรณ์ในการตกแต่งที่ไม่มีราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-23)

35.00

23/2/2563 : เตรียมพื้นที่สหรับดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : เตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : รอสำนักงานสวนสาธารณะพิจารณาความเหมาะสมรูปแบบ ขนาด และวัสดุอุปกรณ์ ของรายการที่จะจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

2019-11-26 : รอการอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:25%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบทุกเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3316

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3316

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0808

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
25.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **