ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50410000-3337

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชุลีกร อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้นำที่มีความใกล้ชิดกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด โดยมีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแลในการดำเนินกิจกรรมของหมู่และหน่วยภายใต้การควบคุมของผู้กำกับลูกเสือและผู้กำกับยุวกาชาด การที่นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจะมีความสามารถมีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้นำเพื่อที่จะนำหมู่ลูกเสือและหน่วยยุวกาชาดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถที่จะเป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตามที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเยาวชนด้วยวิธีการลูกเสือและยุวกาชาด เพื่อสร้างเยาวชนที่จะเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ฝ่ายการศึกษา จึงได้จัดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจะมีความสามารถมีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะของผู้นำ ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเหลือผู้กำกับในการดำเนินการกิจกรรมของลูกเสือและยุวกาชาดได้ ๔. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

๑. จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน ๗๒ คน ๒. จัดการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน ๗๒ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-29)

100.00

29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-31)

70.00

31/3/2563 : เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-30)

70.00

30/1/2563 : ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายตามงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-27)

50.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารชดใช้เงินยืม , รอใบแจ้งค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-30)

40.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และยืมเงิน พร้อมจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3337

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3337

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0809

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
7.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **