ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม : 50410000-3357

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเวชชันต์ วรเดช โทร. 7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ทุกพื้นที่เขตดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชน

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนในพื้นที่เขตหลักสี่ให้บรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความเดือดร้อนของประชาชน โดยลดพื้นที่และลดระบดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมขังอันเกิดจากน้ำฝน - เพื่อป้องกันน้ำท่วมอันเนื่องมาจากน้ำเหนือสูงในพื้นที่เขตหลักสี่

เป้าหมายของโครงการ

- แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย - จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-25)

100.00

2020-4-25 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ระยะทาง 42,878 เมตร, จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ระยะทาง 97,972 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.68 (2020-03-23)

23.68

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2563 - แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ดำเนินการได้ 10 ซอย ร้อยละ 31.40 - จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ดำเนินการได้ 1 ซอย ร้อยละ 15.95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.14 (2020-02-20)

8.14

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ระยะทาง 42,878 เมตร ดำเนนิการได้ 8 ซอย รวมระยะทาง 11,462 เมตร - จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ระยะทาง 97,972 เมตร ยังไม่ได้ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.43 (2020-01-22)

7.43

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เดือน มกราคม 2563 แรงงานเขต 33 ซอย ระยะทาง 42,878 ม. ดำเนินการได้ 7 ซอย รวมระยะทาง 10,462 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.97 (2019-12-19)

4.97

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ดำเนินการได้ 5 ซอย - จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ยังไม่ได้ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.19 (2019-11-27)

3.19

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ประจำเดือน พ.ย. 2562 - แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ดำเนินการได้ 3 ซอย - จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ยังไม่ได้ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.13 (2019-10-30)

2.13

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - แรงงานเขต จำนวน 2 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย รวมระยะทาง 42,878 เมตร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ โดยใช้วิธีการจ้างเหมา จำนวน 12 ซอย รวมระยะทาง 97,972 เมตร
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3357

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3357

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0806

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100ของจำนวนคลองในพื้นที่ และท่อระบายน้ำตามแผนที่ส่งให้ สำนักการระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.35

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **