รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละ 100ของจำนวนคลองในพื้นที่ และท่อระบายน้ำตามแผนที่ส่งให้ สำนักการระบายน้ำ : 5041-0806

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.35
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตั้งแต่เดือนต.ค. - ธ.ค. 2562 ดังนี้ - แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ดำเนินการได้ 5 ซอย - จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ยังไม่ได้ดำเนินการ การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ตั้งแต่เดือนต.ค. - ธ.ค. 2562 ดังนี้ - จำนวน คู คลอง ทั้งหมด 12 คลอง ดำเนินการได้ 5 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตั้งแต่เดือนต.ค. 62 - มี.ค. 63 ดังนี้ - แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ดำเนินการได้ 10 ซอย - จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ดำเนินการได้ 1 ซอย การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ตั้งแต่เดือนต.ค. 62 - มี.ค. 63 ดังนี้ - จำนวน คู คลอง ทั้งหมด 12 คลอง ดำเนินการได้ 12 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ระยะทาง 42,878 เมตร, จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ระยะทาง 97,972 เมตร - การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล จำนวนคูคลองทั้งหมด 12 คลอง ระยะทาง 9,100 ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ระยะทาง 42,878 เมตร, จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ระยะทาง 97,972 เมตร - การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล จำนวนคูคลองทั้งหมด 12 คลอง ระยะทาง 9,100 ม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้ 1.1 การขุดลอกคู - คลอง เปิดทางน้ำไหล 1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ - ตะแกรงรับน้ำและคันหิน 2. ความสำเร็จในการเตรียมการและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดรายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ดังนี้ 2.1 ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติ - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทาง แก้ไขในระยะยาวต่อไป 2.2 สำรวจความพร้อม - ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำที่ต้องล้างทำความสะอาด) - คู คลอง (สำรวจคู คลองที่มีความพร้อม และที่ต้องขุดลอก) 2.3 จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ประกอบด้วยแผนการเตรียมการตามภารกิจ 2 ภารกิจ ดังนี้ - แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน - แผนการการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหลพร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ระบุมาในแผนฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จริง คูณด้วย 100 หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขต ดังนี้ 2.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหินรายงานผ่านเว็บไซต์ของ สนน. (แบบ สนน. 01) ทั้งนี้ การรายงานการดำเนินการต้องครบถ้วน สมบูรณ์สม่ำเสมอทุกเดือน ไม่เกินวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือนพร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี) และร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการต้องได้ร้อยละ 75 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 2.2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล รายงานผ่านเว็บไซต์ของ สนน. (แบบ สนน. 02) ทั้งนี้ การรายงานการดำเนินการต้องครบถ้วนสมบูรณ์สม่ำเสมอทุกเดือนไม่เกินวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี) 3. ภาพถ่ายประกอบรายงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด