ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลในคู คลอง ในพื้นที่เขตหลักสี่ : 50410000-3358

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเวชชันต์ วรเดช โทร. 7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใด้ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล คู คลอง ในพื้นที่เขต เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชน เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง และการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตหลักสี่

เป้าหมายของโครงการ

ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล 12 คลอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-23)

100.00

23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล จำนวนคูคลองทั้งหมด 12 คลอง ระยะทาง 9,100 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.24 (2020-02-20)

93.24

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนคู คลอง ทั้งหมด 12 คลอง ยาว 9,100 เมตร ดำเนินการได้ 10 คลอง รวมระยะทาง 8,485 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.66 (2020-01-22)

85.66

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวนคูคลองทั้งหมด 12 คลอง ยาว 9,100 ม. ดำเนินการได้ 8 คลอง รวมระยะทาง 7,795 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.23 (2019-12-19)

29.23

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล จำนวน คู คลอง ทั้งหมด 12 คลอง ดำเนินการได้ 5 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.75 (2019-11-27)

16.75

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล - จำนวน คู คลอง ทั้งหมด 12 คลอง ดำเนินการได้ 3 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.26 (2019-10-30)

11.26

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหล ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการได้ 2 คลอง รวมระยะทาง 1,025 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการขุดลอก คู คลอง จำนวนทั้งหมด 12 คลอง รวมความยาว 9,100 เมตร
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3358

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3358

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-0806

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100ของจำนวนคลองในพื้นที่ และท่อระบายน้ำตามแผนที่ส่งให้ สำนักการระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.35

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **