ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50410000-3376

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวณัฏฐิกา อินทรเจริญ โทร.7429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพวิธีหนึ่งคือ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการครู ผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ กิจกรรมหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและการบริหารคือ การจัดประชุมสัมมนา สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้จัดโครงการประชุมครูขึ้น เพื่อเป็นโอกาสให้ข้าราชการครูได้รับความรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษาจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทาง และนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50410700/50410700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ข้าราชการครูได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาอย่างชัดเจนและทั่วถึง ๒. เพื่อให้ข้าราชการครูมีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ ๓. เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู ในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เข้าร่วมประชุมตามกำหนด ๒. ด้านคุณภาพ ผู้เข้าประชุมเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษา มีขวัญกำลังใจ สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-29)

20.00

29/03/2564 : จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ กำหนดดำเนินโครงการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินครงกรและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม กำหนดประชึมในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2563 : กำหนดประชุมในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อกำหนดหัวข้อการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดดำเนินโครงการในเดือน พ.ค. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด ,ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจหัวข้อ วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนด วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมเนื้อหาในการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการและจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารการประชุม, เชิญวิทยากร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3376

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3376

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **