ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50410000-3396

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางกรรณิการ์ ไฉนงุ้น 02 576 1393

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตหลักสี่ เป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง จึงมีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยในพื้ันที่จำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิอ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตหลักสี่ ต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ และไม่เกิดปัญหาขยะตกค้างภายในชุมชน

50410600/50410600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอย และพื้นที่ว่างสาธารณะ่ในชุมชนด้วยตนเอง 3. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ มีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 คน เก็บขนมูลฝอยจากชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน 2 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เบิดจ่ายค่าวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-20)

40.00

20/02/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนธันวาคม 2563 และเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-23)

35.00

1/23/2021 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เดือนตุลาคม 2563 และเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-22)

25.00

22/12/2563 : - เตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2563 - ขอออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : - เตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนตุลาคม 2563 - ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-23)

10.00

23/10/2563 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาอาสาสมัครตามขั้นตอนการสรรหา
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบทุกเดือน
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3396

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3396

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **