ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50420000-3550

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของสถานศึกษาจำเป็นต้องมีการวางแผน ระดมความคิดและกำหนดแผนงาน ไว้ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อจะได้ดำเนินทางในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน อันจะนำไปสู่จุดหมายที่วางไว้ แนวทางการดำเนินงานของแต่ละปีนั้นอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และนโยบายที่กำหนด ทั้งในระดับชาติ ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับสำนักงานเขตและระดับโรงเรียน ซึ่งจะต้องสอดคล้องและสนองรับกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องทำงานร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนงานแก่กัน ทุกฝ่ายจะต้องประสานสามัคคีมีความเข้าใจตรงกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะต้องดำเนินไปในทิศทางใด อะไรเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการก่อนหรือหลังอย่างไร ดังนั้นในทุก ๆ ปีของต้นปีการศึกษา จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังได้จัดให้ผู้บริหารการศึกษาระดั