ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องทุกข์ : 50420000-3563

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.อรอุมา สมบูรณ์ (725ุ6)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

รายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ หมายถึง ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) โดยระบุวิธีการดำเนินการ/พิจารณาเรื่อง เช่น การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การดำเนินคดี แจ้งการพิจารณายุติเรื่องหรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ (กรณีสามารถติดต่อผู้ร้องได้) ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้

50420100/50420100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันท่วงที

เป้าหมายของโครงการ

มีระบบการรับเรื่องราวร้องเรียนของประชาชนและสามารถแจ้งหน่วยงานเพื่อทำการแก้ไขได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวบรายงานการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจำนวนเรื่องร้องเรียนผ่าน 1555 เดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวน 176 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 139 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 37 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2563 ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 1555 จำนวน.....เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ...... เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-31)

75.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ 1555 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 108 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ 1555 ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 124 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 124 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : รื่องร้องเรียนในระบบศูนย์ร้องทุกข์ 1555 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563 จำนวน 100 เรื่อง ดำเนินการนแล้วเสร็จ 93 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : เรื่องร้องเรียนในระบบศูนย์ร้องทุกข์ 1555 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 108 เรื่อง ดำเนินการนแล้วเสร็จทั้ง 108 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : 1. เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 -31 ตุลาคม 2562 จำนวน 159 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 2. เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 120 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 3. เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 126 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 4. เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2563 จำนวน 162 เรื่อง ดำเนินการนแล้วเสร็จ 106 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-30)

30.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลเรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางทุกวัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและบันทึกผลการดำเนินงานลงในระบบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ชี้แจงเรื่องร้องเรียนปยังผู้แจ้งเรื่อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3563

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3563

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0824

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **