ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปี 2563 (โครงการสายไหม สายน้ำใจ สู่สายน้ำ) : 50420000-3566

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ (7258)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคลองและชุมชนริมคลองสองให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน และเปิดพื้นที่ริมคลองให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ผู้คนภายนอกสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคลองได้เช่นเดียวกับชุมชนริมคลอง โดยเริ่มจากสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนริมคลองสอง แล้วประชุมระดมความคิดเห็นหาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งได้ข้อสรุปของโครงการว่าการดำเนินงานเกิดจากประชาชนชาวสายไหมที่ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายคนรักษ์คลองสอง ร่วมเรียนรู้อดีตความเป็นมาของคลองสองและวิถีชีวิตชุมชนที่พึ่งพาคลอง เพื่อฟื้นฟูให้คลองสองกลับมาเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนเช่นในอดีต โดยร่วมมือกันพัฒนาและรักษาคลองให้สะอาด จัดระเบียบภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองให้ดีขึ้น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองตั้งแต่เริ่มต้นระเบิดปัญหาและความต้องการจากคนภายในชุมชน (ระเบิดจากข้างใน) ร่วมคิด ร่วมวางแผนการดำเนินงาน และร่วมเป็นพลังจิตอาสาซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาสภาพคลองให้สะอาด ปลอดขยะและผักตบชวา บำบัดฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลอง รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้พึ่งพาตนเอง อาศัยอยู่กับคลองโดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และส่งเสริมการอนุรักษ์คลองอย่างยั่งยืน

50420100/50420100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำริมคลองสองให้คลองสามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางเดินริมคลองสองและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ 3. เพื่อแก้ไขและจัดการปัญหาการทิ้งขยะและน้ำทิ้งจากชุมชนริมคลอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในด้านต่างๆ 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองสองให้เกิดความยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดตั้งเครือข่าย “คนสายไหม เชื่อมใจ รักษ์คลองสอง” ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคลองสอง โดยจัดประชุมผู้แทนภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตามผลไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 2. ริมคลองสองไม่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขื่อนเพิ่มเติมและผู้บุกรุกรายเดิมมีการดำเนินการทางกฎหมาย 3. ดำเนินการปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางเดินริมคลองสองความยาว 700 เมตร และจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ 4. ดำเนินการจัดการปัญหาขยะและน้ำทิ้งจากชุมชนริมคลองโดยจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 5. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง โดยจัดกิจกรรม “วิถีชุมชนคนริมคลอง”

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะการวาดภาพสำหรับเด็ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินมาตรการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางเดินสันเขื่อนริมคลองสอง และร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลสายไหมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ริมคลองสอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดระเบียบทางเดินริมคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง และขอยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คือ ประเพณีแห่เทียนทางน้ำ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มประชาชนได้ จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมตามประเพณีแห่เทียนทางน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มประชาชนได้ จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมตามประเพณีแห่เทียนทางน้ำ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับภูมิทัศน์ริมคลองสอง จัดเก็บขยะและวัชพืชริมคลอง และกวดขันจัดระเบียบทางเดินริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอการปรับแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ต้องมีการรวมคนจำนวนมากเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โดยขอยกเลิกกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ จำนวน 3 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และตรวสอบคุณภาพน้ำประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสายไหม เชื่อมใจ รักษ์คลองสอง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : 1. ฝ่ายโยธาดำเนินการสำรวจริมคลองสองทุกเดือนเพื่อไม่ให้มีการรุกล้ำริมคลองเพิ่มเติม 2. ฝ่ายเทศกิจออกตรวจตราจัดระเบียบทางเดินริมคลองร่วมกับผู้แทนชุมชนที่เป็นสายตรวจตาสับปะรดคนรักษ์คลองสองเดือนละครั้ง 3. ฝ่ายสิ่งแวลดล้อมฯ ออกตรวจสอบจำนวนบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างริมคลองสองที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียปล่อยลงคลองโดยตรง 4. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ออกรณรงค์ขอความร่วมมือและให้ความรู้แก่ประชาชนริมคลองสองเรื่องการคัดแยกขยะ 5. ฝ่ายโยธาขุดลอกคลองสองกำจัดผักตบชวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมจัดระเบียบริมคลอง และตรวจสอบผู้บุกรุกแนวเขื่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ และประสานการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดแผนงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมตามแผนงาน
:60%
เริ่มต้น :2020-01-16
สิ้นสุด :2020-01-16
ขั้นตอน 4
:ถอดบทเรียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3566

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3566

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0821

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **