รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 5042-0821

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการสายไหม สายน้ำใจ สู่สายน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมจัดระเบียบริมคลอง และตรวจสอบผู้บุกรุกแนวเขื่อน -โครงการ Saimai Happy Road Happy Life อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลและแก้ไขปัญหาการถมดินตามที่ได้รับการร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการสายไหม สายน้ำใจ สู่สายน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมจัดระเบียบริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.โครงการ Saimai Happy Road Happy Life อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลและแก้ไขปัญหาการถมดินตามที่ได้รับการร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1..โครงการสายไหม สายน้ำใจ สู่สายน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืชในคลองและริมคลอง 2.โครงการ Saimai Happy Road Happy Life อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาถนนชำรุด/ฝุ่นที่เกิดจากการถมดินตามที่ได้รับการร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการสายไหม สายน้ำใจ สู่สายน้ำ ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืชในคลองและริมคลอง และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยการฝึกอาชีพ การจัดศูนย์เรียนรู้ชุมชน จัดประกวดภาพวาด และนิทรรศการภาพวาด"คลองสองบ้านเราสวยงาม" 2.โครงการ Saimai Happy Road Happy Life ดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด/ฝุ่นที่เกิดจากการถมดินตามที่ได้รับการร้องเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการของผู้รับบริการหรือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด