ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50420000-3582

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุนิสา ไกรยา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ในปี พ.ศ. 2556 พบร้อยละ 2.4 พ.ศ. 2557 พบร้อยละ 1.9 พ.ศ. 2558 พบร้อยละ 1.9 พ.ศ. 2559 พบร้อยละ 2.6 และ พ.ศ. 2560 พบร้อยละ 2.5 และจากการดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการอาหาร ให้เข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี พบว่าสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากสถิติการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์แต่ละชนิดพบว่ายังคงเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด สำนักงานเขตสายไหมจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีความต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่มาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50420400/50420400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการ 2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย 4. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 8๐ ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ปรับเป้าหมายจาก ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 80 ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหม - ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว - ยกเลิกการจัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และ ยกเลิกการจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค และส่งเงินคืนเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษเรียบร้อยแล้ว - ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหม - ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ - ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหม - เตรียมการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ - ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหม - จัดทำแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ - ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ - จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงาน - จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ - จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ตรวจการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่เขตสายไหมตามแผนปฏิบัติงาน - จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ - จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 2. ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 3. จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ขออนุมัติและจัดทำแผนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 2. ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 3. จัดทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารโดยมีค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง รวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย โดยมีค่าอาหารทำการนอกเวลา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาด ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดการทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร และสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3582

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3582

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0819

ตัวชี้วัด : (เจรจาบูรณาการตัวที่ 4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.40

100 / 100
2
49.35

100 / 100
3
67.44

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **