ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50420000-3584

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายคณาธิป หัศพงศ์ โทร.7285

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุก ๆ ด้าน ประชากรจริงและประชากรแฝงที่เข้ามาพักอาศัยและมาประกอบอาชีพ รวมประมาณเกือบเจ็ดล้านคน ก่อให้เกิดปัญหาจำนวนปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 10,157 ตัน/วัน ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยจำนวนมหาศาล สำนักงานเขตสายไหมตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อรณรงค์เรื่องการลดและแยกมูลฝอย โดยขอความร่วมมือประชาชนแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะพิษ, ขยะยังใช้ได้ (รีไซเคิล), ขยะทั่วไป และขยะเศษอาหาร ซึ่งเป็นขยะที่มีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม สำนักงานเขตสายไหม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

50420600/50420600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหาร โดยนำมาหมักทำปุ๋ยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 3. เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณด้านการจัดการมูลฝอย 4. เพื่อส่งเสริมการจัดการมลพิษที่ตนเองเป็นผู้ก่อจากแหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ผลผลิต (out puts) : - ปริมาณขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ และกิ่งไม้) ที่นำมาแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 250 ตัน/ปี - จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตสายไหมอย่างน้อย 15 แห่ง/ปี ผลลัพธ์ (out Comes) : - ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-29)

100.00

29/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-24)

85.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-29)

80.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุจัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-25)

70.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-30)

65.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-28)

60.00

28/12/2562 :เบิกจ่ายเงินครบถ้วนตามโครงการฯ / ดำเนินการนำวัสดุที่จัดซื้อมาหมักทำปุ๋ญน้ำชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-30)

25.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนเพื่อสาธิตการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานชุมชนเพื่อเข้าดำเนินการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3584

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3584

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0820

ตัวชี้วัด : (เจรจาบูรณาการตัวที่ 2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 26

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
26.00

100 / 100
3
25.50

100 / 100
4
19.98

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **