ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50420000-3586

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.พิมพา ไชยมงคล (7286)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเมืองใหญ่ ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครก็ประสบปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น รวมทั้งพื้นที่เขตสายไหมเป็นพื้นที่ขยาย มีหมู่บ้าน บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ ฉะนั้นทุกภาคส่วนไม่ว่าเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความร่มรื่น ร่มเย็น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา เพื่อเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานคร และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มาก และคุ้มค่าที่สุด สำนักงานเขตสายไหม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งด้วยการให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการ หรือเจ้าของที่ดินดำเนินการเอง โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นปอดให้ชาวกรุงเทพมหานคร เพราะต้นไม้ยืนต้นยังเป็นตัวดูดจับควันพิษและฝุ่นละออง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เพิ่มร่มเงาให้ความร่มรื่น และเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ให้มากที่สุด เป็นระเบียเรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนตลอดไป

50420600/50420600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความร่มรื่่น ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพในอาคารบ้านเรือนและกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และพัฒนาสภาวะแวดล้อมให้อยู่สภาพที่ดีตลอดไป 4. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก สายรอง และพื้นที่ภายในสำนักงานเขตสายไหม ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบอย่างยั่งยืนตลอดไป 5. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน 6. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน ให้พื้นที่มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากที่สุด โดยการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับบริเวณถนนเทพรักษ์ ตั้งแต่เชิงสะพานคลองลำผักชีถึงเชิงสะพานหนองผักชี เป็นระยะทางประมาณ 1,700 เมตร โดยปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลางถนนตลอดสาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-29)

100.00

29/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว/เบิกจ่ายเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-29)

50.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามใบสั่งซื้อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและขอจัดสรรงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการเพื่อดูแล บำรุงรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3586

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3586

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0828

ตัวชี้วัด : (เจรจาบูรณาการตัวที่ 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **