ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง : 50420000-3587

สำนักงานเขตสายไหม

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ ต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความร่มรื่น ร่มเย็น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา เพื่อเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสายไหม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และส่งเสริมความร่ววมมือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งด้วยการให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการ หรือเจ้าของที่ดินดำเนินการเอง โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นปอดให้ชาวกรุงเทพมหานคร เพราะต้นไม้ยืนต้นยังเป็นตัวดูดจับควันพิษและฝุ่นละออง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เพิ่มร่มเงาให้ความร่มรื่น และเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ให้มากที่สุด เป็นระเบียเรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนตลอดไป

50420600/50420600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทต่างๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง 3. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และพัฒนาสภาวะแวดล้อมให้อยู่สภาพที่ดีตลอดไป

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยจัดทำข้อมูลบันทึกในระบบ “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภทแยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มเพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม บริเวณโรงพยาบาลภูมิพล(ข้างอาคารโภชนาการทองใหญ่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการสำรวจพื้นที่สีเขียว
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลการดำเนินงานให้เปนไปตามเป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3587

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3587

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0828

ตัวชี้วัด : (เจรจาบูรณาการตัวที่ 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **