ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง : 50420000-3587

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ ต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความร่มรื่น ร่มเย็น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา เพื่อเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสายไหม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และส่งเสริมความร่ววมมือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งด้วยการให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการ หรือเจ้าของที่ดินดำเนินการเอง โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นปอดให้ชาวกรุงเทพมหานคร เพราะต้นไม้ยืนต้นยังเป็นตัวดูดจับควันพิษและฝุ่นละออง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เพิ่มร่มเงาให้ความร่มรื่น และเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ให้มากที่สุด เป็นระเบียเรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนตลอดไป

50420600/50420600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทต่างๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง 3. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และพัฒนาสภาวะแวดล้อมให้อยู่สภาพที่ดีตลอดไป

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยจัดทำข้อมูลบันทึกในระบบ “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภทแยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี 2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : เดือนก.ย.ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะ (7ประเภท) ในหมู่บ้านภัสสร19 เฟส2 ถนนจตุโชติ(ใกล้จตุโชติ17)เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งหมดที่ดำเนินการในหมู่บ้านภัสสร19ฯ จำนวน 32 ไร่ 2 งาน 38.46 ตร.วา /ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ /สรุปรายงานพื้นที่สีเขียว(7ประเภท) ทำได้ทั้งหมด 69 ไร่ 14.07 ตร.วา คิดเป็น 110,456.27 ตร.ม./พื้นที่สีเขียว (9ประเภท) ทำได้ทั้งหมด 12 แห่ง/ปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-29)

98.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-07-31)

97.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-29)

95.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม..เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-29)

90.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-29)

85.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.พื้นที่ไม้ยืนต้น สวนหน้าชุมชนวัชระพล3 ถนนจตุโชติ ซอย20 2.พื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำวงแหวนจตุโชติ(ปากซอยจตุโชติ20) 3.พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ถนนสุขาภิบาล5ซอย50 4.สนามฟุตบอลกลางแจ้ง ชุมชนวัชรพล3 ถนนจตุโชติ ซอย20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-29)

75.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิมพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนหย่อมและสวนสาธารณะ (7ประเภท) บริเวณสวนหน่อมหมู่บ้านภัสสร19 เฟส2 ถนนจตุโชติ(ใกล้จุตโชติ17) จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 93.40 ตร.วา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว(9 ประเภท) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.พื้นที่ลุ่ม บริเวณซอยกาญจนาภิเษก 2.แหล่งน้ำภายในซอยสุขาภิบาล5 ที่ 83 3.สระน้ำภายในซอยสุขาภิบาล5 ที่32 แยก3 (ซอยนามวงค์ใกล้โรงเรียนเกษตรฯ) 4. แปลงนาข้าว บริเวณซอยสุขาภิบาล5 ซอย 32 แยก 3 (ซอยนามวงค์ใกล้โรงเรียนเกษตรฯ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-27)

65.00

27/2/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (7 ประเภท)บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านลานมณี ซ.สายไหม 55 ถ.สายไหม จำนวน 30ไร่ 2งาน 1.62ตร.วา คิดเป็น 48,806.47 ตร.ม.และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (9 ประเภท) จำนวน 2 แห่งได้แก่ 1.พื้นที่เกษตรกรรม หมู่บ้านลานมณี ซ.สายไหม55 ถ.สายไหม 2.พื้นที่ว่าง หมู่บ้านลานมณี ซ.สายไหม55 ถ.สายไหม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะบริเวณหมู่บ้านสุชาวดี จำนวน 3 ไร่ 13.99 ตร.วา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเพิ่มเพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม บริเวณโรงพยาบาลภูมิพล(ข้างอาคารโภชนาการทองใหญ่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการสำรวจพื้นที่สีเขียว
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลการดำเนินงานให้เปนไปตามเป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3587

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3587

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0828

ตัวชี้วัด : (เจรจาบูรณาการตัวที่ 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **