ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสายไหม : 50420000-3590

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายถาวร คงบัว โทร.72ึ72

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสายไหม เป็นพื้นที่ปกครองใหม่ที่แยกออกมาจากเขตบางเขน ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ประกอบด้วยพื้นที่ปกครอง จำนวน 3 แขวง คือ แขวงสายไหม แขวงคลองถนน แขวงออเงิน ปัจจุบันมีประชากรพักอาศัยอยู่จำนวนมาก มีพื้นที่ประมาณ 36.704 ตารางกิโลเมตร มีถนนสายหลัก 7 สาย ถนนสายรอง 7 สาย และมีซอยทั้งหมด 116 ซอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำในถนนสายหลัก สายรอง และถนนซอย จึงได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำตะแกรงรับน้ำและคันหิน โดยแผนการดำเนินงานเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขต

50420300/50420300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดล้างทำความ 2. เพื่อลดจุดอ่อนน้ำท่วม และความรุนแรงของปัญหารวมทั้งลดระยะเวลาที่เกิดปัญหาให้มีระยะเวลาน้อยสุดในพื้นที่เขตสายไหม 3. เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชน 4. เพื่อฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการภายหลังน้ำลดให้มีสภาพดีดังเดิม 5. เพื่อลดความทุกข์ใจของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยใช้แรงงานเขตและจ้างเหมา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-31)

100.00

31/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-30)

90.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-31)

80.00

31/3/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (1) ซอยแยกพหลโยธิน 58 ความยาว 15,313 เมตร (2) ซอยพหลโยธิน 50 ความยาว 15,571 เมตร (3) ซอยพหลโยธิน 52 (สายเมนและแยก 2-10 ทองสถิตย์พัฒนา) ความยาว 6,293 เมตร ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3 ซอย ได้ระยะทางรวม 16,190 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท เอเจนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:65%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ส่งมอบงาน และเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3590

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3590

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0834

ตัวชี้วัด : (เจรจาภารกิจตัวที่ 2) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **